Звітність

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ станом на 30.06.2024

Фінансовий результат (наростаючим підсумком)

Фінансовий результат за місяць

Стаття доходів/витрат

Червень
(тис. грн)

Нарoстаючим
підсумком

(тис. грн)

Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП 8 679 4 085
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів 11 137 70 809
Депозити 19 816 74 894
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок переоцінки  3 251 40 032
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів 13 804 78 907
ОВДП 17 055 118 939
Доходи від оренди інвестиційної нерухомості 120 720
Майнові податки (15) (90)
Інвестиційна нерухомість 105 630
Доходи від переоцінки акцій 26 26
Дивіденди 1 475 1 475
Інші активи 1 501 1 501
Інвестиційний дохід 38 476 195 964
Аудиторські послуги 0 (567)
Послуги оцінювача 0 0
Юридичні послуги 0 0
Адміністративні витрати 0 (567)
Прибуток (збиток) 38 476 195 397

 

Структура активів

Вид активу Валюта

               Вартість
                (тис. грн)

      Питома вага
      в портфелі
Поточний рахунок у НБУ UAH 1 648 0,1%
Депозити в державних банках та банках, які контролює держава UAH 658 099 29,2%
Депозити в банках з іноземним капіталом UAH 449 608 19,9%
 Всього грошові кошти 1 109 355 49,2%*
Облігації внутрішніх державних позик UAH 1 131 154 50,2%
Всього облігації 1 131 154 50,2%**
Всього акції 7 013 0,3%
Всього інвестиційна нерухомість 7 678 0,3%
Всього активи 2 255 200 100%

Примітки:

* згідно пп. 4 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів; ** згідно пп. 6 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більш як 50% загальної вартості пенсійних активів. При цьому, згідно з роз'ясненнями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, перевищення обмежень щодо структури активів пенсійного фонду, яке відбулося за рахунок коливань ринкової вартості активу або за рахунок зменшення загальної вартості активів пенсійного фонду, не є порушенням вимог ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» та не потребує вчинення зберігачем пенсійного фонду дій, передбачених ч. 4 ст. 44 вищенаведеного закону.

 

Декомпозиція зміни чистої вартості активів

 

Динаміка структури активів

 

Динаміка чистої вартості активів

 

Динаміка чистої вартості одиниці пенсійних активів
(
наростаючим підсумком)

 

Динаміка розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

 

Виплата пенсій на визначений строк (помісячно)

 

Виплата пенсій на визначений строк (за роками діяльності Фонду)

 

Дохідність цільових активів у валюті інвестиції

 

Вплив макроекономічних чинників на чисту вартість активів

 

Справедлива та номінальна вартість ОВДП за терміном погашення

 

Динаміка cправедливої вартості ОВДП

 

                                       

Повернення (відшкодування) проблемних активів станом на 30.06.2024
pdf 457.9 Кб

Стан роботи з проблемними активами станом на 30.06.2024
pdf 316.1 Кб

Відгуки та пропозиції щодо :