Законодавство

Закон України "Про Національний банк України"

Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" 

Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення"

Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" 

Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів"

Закон України "Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" 

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» 

Закон України  «Про інформацію»

Нормативні акти, що регулюють діяльність з адміністрування Фонду

Положення про державний реєстр фінансових установ

"Змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ"

Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду

Положення про подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності недержавного пенсійного забезпечення 

Кваліфікаційні вимоги до членів рад недержавних пенсійних фондів та фахівців з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів

Порядок погодження Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України членів ради недержавного пенсійного фонду  

Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду

 

Нормативні акти, що регулюють діяльність з управління активами Фонду

Положення про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)


Про затвердження Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку


Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами

Положення про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду

Про затвердження Положення про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду

Нормативні акти, що регулюють діяльність зі зберігання активів Фонду

Положення про депозитарну діяльність

Про затвердження Положення про провадження депозитарної діяльності

Відгуки та пропозиції щодо :