Основні засади функціонування системи НПЗ

Основні засади функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні визначено Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

Виключність діяльності НПФ

Недержавне пенсійне забезпечення є виключним видом діяльності пенсійного фонду. НПФ створюється на підставі рішення засновників і не має на меті одержання прибутку для її подальшого розподілу між засновниками. Весь прибуток НПФ розподіляється між учасниками  Фонду.

Розподіл функцій, повноважень і відповідальності

Для здійснення своєї діяльності Фонд залучає адміністратора, компанію з управління активами та зберігача, які здійснюють спеціалізовану ліцензійну діяльність.

Чинним законодавством України встановлено вимоги до розміру статутного капіталу і рівня, на якому потрібно підтримувати власний капітал адміністратору і компанії з управління активами, що є гарантією їх відповідальності.

Чітке відокремлення активів пенсійного фонду від активів обслуговуючих компаній

Активи пенсійного фонду відокремлені від активів засновників, роботодавців-платників, адміністратора, КУА, банку-зберігача, що забезпечує збереження пенсійних активів, навіть у разі банкрутства чи ліквідації цих організацій. На пенсійні активи не може бути накладене стягнення за зобов’язаннями засновників пенсійного фонду та його обслуговуючих організацій.

Обмеження інвестиційної діяльності

Активи пенсійного фонду розподіляються між різними фінансовими інструментами, що дає змогу знизити інвестиційні ризики і зберегти пенсійні кошти. Пенсійні активи, що накопичуються в пенсійному фонді, можуть бути використані виключно для інвестиційної діяльності пенсійного фонду, виконання зобов’язань перед учасниками та для оплати витрат, пов’язаних зі здійсненням недержавного пенсійного забезпечення.

Законодавчі обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами пенсійного фонду забезпечують захист пенсійних накопичень учасників пенсійного фонду.

Право власності на пенсійні кошти

Згідно із чинним законодавством України, учасник НПФ стає власником пенсійних коштів із моменту їх надходження на його індивідуальний пенсійний рахунок. Учасник пенсійного фонду має право на переведення своїх пенсійних накопичень до іншого НПФ, у страхову організацію чи на банківський пенсійний рахунок. У разі смерті учасника пенсійного фонду накопичені пенсійні кошти виплачуються його спадкоємцям.

Кваліфікаційні вимоги до працівників, які обслуговують організації

Чинним законодавством України встановлено кваліфікаційні вимоги до працівників компанії з управління активами, адміністратора і банку-зберігача (вища освіта, стаж роботи, професійна підготовка, підтвердження кваліфікації), що дає змогу забезпечити їхній достатній професійний рівень.

Вимоги до програмно-технічного забезпечення для ведення персоніфікованого обліку коштів на індивідуальних пенсійних рахунках

Чинним законодавством України встановлено функціональні й технічні вимоги до програмного забезпечення адміністратора, що дає можливість забезпечити надійне збереження інформації про кошти на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду.

Законодавче обмеження розмірів винагород за послуги в системі НПЗ

Чинним законодавством України передбачені граничні тарифи винагород за послуги адміністратора, компанії з управління активами і банка-зберігача. У разі створення корпоративного недержавного пенсійного фонду одноосібним засновником, такі витрати бере на себе одноосібний засновник.

Особлива процедура ліквідації НПФ

НПФ не може бути оголошений банкрутом і ліквідований згідно з чинним законодавством України про банкрутство. У разі ліквідації НПФ усі пенсійні накопичення переводяться до іншого недержавного пенсійного фонду, у страхову організацію чи банк.

Система багатоступінчастого перехресного контролю в сфері НПЗ

Система контролю в сфері НПЗ складається з таких рівнів: державний контроль, взаємний контроль суб’єктів НПЗ, контроль з боку саморегульованих організацій, контроль з боку учасників НПФ, громадський контроль.

Система звітності та інформаційна відкритість НПФ

Існує система внутрішньої звітності пенсійного фонду та обслуговуючих організацій перед зборами засновників і відповідними державними органами, що дає можливість проконтролювати кожен етап у русі пенсійних накопичень.

Пенсійний фонд зобов’язаний публікувати звітність про свою діяльність у друкованих та електронних засобах масової інформації.

Відгуки та пропозиції щодо :