Учасники можуть отримувати накопичені пенсійні кошти з Фонду, починаючи з дати настання пенсійного віку.
Фонд здійснює одноразові та періодичні пенсійні виплати відповідно до статей 60-65 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»

Пенсія на визначений строк

Пенсія на визначений строк - пенсійні виплати, що здійснюються періодично протягом визначеного строку у порядку та у випадках, визначених законом України Про недержавне пенсійне забезпечення.

Для отримання пенсійних виплат на визначений строк учасник Фонду повинен надати до Департаменту з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України (далі – Департамент):

 1. Заяву учасника Фонду про визначення пенсійного віку (далі – Заява).
 2. Заповнений Договір про виплату пенсії на визначений строк (обов'язково визначити строк виплат та періодичність виплат).

Договір про виплату пенсії на визначений строк є договором між Фондом та його учасником, який укладається від імені Фонду Департаментом. Зазначений договір укладається у письмовій формі у двох примірниках. Один примірник підписаного з боку Департаменту договору повертається учаснику.

Заява та договір обов'язково повинні бути підписані учасником Фонду.

 1. Копію сторінок паспорта цієї особи (1-ї, 2-ї, 5-ї, 6-ї (у разі наявності другої фотографії) та сторінки з реєстрацією), завірену підписом самої особи на кожній сторінці із вказівкою «З оригіналом згідно».
 2. Копію ідентифікаційного коду цієї особи, завірену підписом самої особи на кожній сторінці із вказівкою «З оригіналом згідно».
 3. Довідку про відкриття рахунку в банку.
 4. У разі наявності, для підтвердження інвалідності І групи – копія довідки МСЕК, засвідчена в порядку, установленому законодавством.

Важливо!

Виплата пенсії на визначений строк розпочинається з дня досягнення учасником Фонду пенсійного віку, визначеного в його заяві, зі здійсненням першої виплати протягом 45 робочих днів.

Департамент здійснює перерахування виплат пенсій на визначений строк кожного місяця з 5 до 15 числа місяця, наступного за періодом, за який нарахована виплата.

Як отримати виплату у випадку інвалідності або критичного стану здоров’я  

Для отримання одноразової пенсійної виплати у разі настання інвалідності або критичного стану здоровя (онкологічне захворювання, інсульт тощо) учасник, який має підстави на отримання такої виплати, повинен надати до Департаменту з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України такі документи:

 1. Заяву щодо отримання одноразової пенсійної виплати;
 2. Копію сторінок паспорта цієї особи (1-ї, 2-ї, 5-ї, 6-ї (у разі наявності другої фотографії) та сторінки з місцем проживання), завірену підписом самої особи на кожній сторінці із зазначенням «З оригіналом згідно»;
 3. Копію ідентифікаційного коду цієї особи (за наявності), завірену підписом самої особи на кожній сторінці із зазначенням «З оригіналом згідно»;
 4. Довідку про відкриття рахунку в банку (картку реквізитів);
 5. Анкету-опитувальник фізичної особи-клієнта (обов'язково, згідно Закону України від 6 грудня 2019 року № 361-IX Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення);
 6. Документ, який підтверджує критичний стан здоров'я (онкологічне захворювання, інсульт тощо) чи інвалідність учасника Фонду або копію такого документа, що посвідчується відповідальною або уповноваженою особою Департаменту, яка прийняла документи, а саме:
 • у випадку наявності або настання інвалідності учасника фонду -  довідка медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), засвідчена в порядку, визначеним законодавством України.
 • у випадку наявності в учасника онкологічного захворювання або інсульту – форма первинної облікової документації  027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого», затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року 110, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за 661/20974.
 • висновок (рішення) лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я, засвідченим відповідними підписами та печаткою закладу охорони здоров'я, у якому зазначено, що стан здоров'я учасника на дату видачі довідки є критичним (для всіх видів захворювання, щодо яких лікарсько-консультативна комісія дійшла висновку, що такий стан здоров'я учасника є критичним).

Заява повинна бути підписана особисто Учасником.

Як отримати виплату у випадку виїзду на постійне місце проживання за кордон

Для отримання одноразової пенсійної виплати в разі виїзду учасника Фонду на постійне проживання за межі України необхідно подати до Департаменту з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України такі документи:

 1. Заяву щодо отримання одноразової пенсійної виплати;
 2. Копію сторінок закордонного паспорта цієї особи (1-ої, 2-ої, сторінки з відміткою про виїзд особи на постійне місце проживання за кордон), завірену підписом самої особи на кожній сторінці із зазначенням «З оригіналом згідно»;
 3. Копію ідентифікаційного коду цієї особи (за наявності), завірену підписом самої особи із зазначенням «З оригіналом згідно»;
 4. Анкету-опитувальник фізичної особи-клієнта (обов'язково, згідно Закону України від 6 грудня 2019 року № 361-IX Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення);
 5. Довідку про відкриття рахунку в банку (картку реквізитів).

Заява повинна бути підписана особисто Учасником.

Важливо!

Відповідно до пункту 12 Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.1995 № 231, у разі виїзду за кордон на постійне проживання у паспорті/проїзному документі робиться відповідний запис із зазначенням держави виїзду. Згідно з Порядком провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ від 21.12.2004 № 1603, під час оформлення паспорта/проїзного документа для виїзду за кордон на постійне місце проживання на четвертій чи п'ятій сторінці паспорта/проїзного документа проставляється штамп «Постійне проживання», який скріплюється печаткою розміром 20 × 50 мм та назва країни, що проставляється від руки. 

Як отримати виплату у випадку накопичення суми, розмір якої не достатній для отримання періодичних пенсійних виплат протягом 10 років

У разі, коли сума пенсійних коштів, що належать учаснику Фонду, на дату виходу на пенсію або настання його пенсійного віку за законодавством із недержавного пенсійного забезпечення не досягає суми, достатньої для забезпечення протягом 10 років щомісячної виплати в розмірі 50% офіційно затвердженого прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян, визначеного законодавством України про Державний бюджет на відповідний рік (на сьогодні ця сума становить 141 660 грн) такому учаснику (за його бажанням) виплачується одноразова пенсійна виплата. У такому випадку учасник Фонду за два місяці до визначеного учасником пенсійного віку (частина друга статті 61 Закону «Про недержавне пенсійне забезпечення») повинен надати до Департаменту з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України такі документи:

 1. Заяву учасника Фонду про визначення пенсійного віку;
 2. Копію сторінок паспорта цієї особи (1-ї, 2-ї, 5-ї, 6-ї (у разі наявності другої фотографії) та сторінки з місцем проживання), завірену підписом самої особи на кожній сторінці із зазначенням «З оригіналом згідно»;
 3. Копію ідентифікаційного коду цієї особи (за наявності), завірену підписом самої особи на кожній сторінці із зазначенням «З оригіналом згідно»;
 4. Анкету-опитувальник фізичної особи-клієнта (обов'язково, згідно Закону України від 6 грудня 2019 року № 361-IX Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення).

Через два місяці, на дату настання пенсійного віку учасника Фонду, яку зазначено в заяві учасника Фонду про визначення пенсійного віку та виду пенсійної виплати (див. вище): 

 1. Заяву щодо отримання одноразової пенсійної виплати;
 2. Довідку про відкриття рахунку в банку (картку реквізитів);
 3. Анкету-опитувальник фізичної особи-клієнта (обов'язково, згідно Закону України від 6 грудня 2019 року № 361-IX Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення).

 

Важливо!

Слід зазначити, що відповідно до пункту 2.6 Пенсійного контракту від 28.12.2007 №D:1 (зі змінами), на користь учасника Фонду, який перебуває в трудових відносинах із вкладником Фонду та отримав пенсійну виплату (за винятком пенсійних виплат, підставою для яких є настання інвалідності або критичний стан здоров’я учасника Фонду), Національний банк України перераховує пенсійні внески в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян починаючи з місяця, в якому учаснику Фонду була здійснена така виплата.

Як отримати спадкоємцю(ям) одноразову виплату у випадку смерті учасника Фонду

У разі смерті учасника Фонду, на адресу Департаменту повинна бути направлена копія свідоцтва про смерть учасника, на підставі якої Департамент повідомляє нотаріальну контору за місцем проживання щодо наявності в такої особи пенсійних накопичень на індивідуальному пенсійному рахунку Фонду. Після закінчення строку прийняття спадщини (6 місяців після дня смерті або дня, з якого особа оголошується померлою) спадкоємець отримує відповідні документи на право спадкування пенсійних коштів (частини пенсійних коштів). Для отримання пенсійних коштів померлого учасника Фонду чи їх частини, спадкоємець протягом двох місяців після закінчення строку для прийняття спадщини повинен подати до Департаменту з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України такі документи:

 1. Заяву щодо отримання одноразової пенсійної виплати;
 2. Копію сторінок паспорта спадкоємця (1-ї, 2-ї, 5-ї, 6-ї (у разі наявності другої фотографії) та сторінки з місцем проживання), завірену підписом самої особи на кожній сторінці із зазначенням «З оригіналом згідно»;
 3. Копію ідентифікаційного коду спадкоємця (за наявності), завірену підписом самої особи на кожній сторінці із зазначенням «З оригіналом згідно»;
 4. Нотаріально завірену копію документа, що визначає право на спадкування пенсійних коштів (частини пенсійних коштів): свідоцтво про право на спадщину; або дозвіл на одержання частини вкладу спадкодавця у фінансовій установі (нотаріально завірена копія), в якому вказується та частина пенсійних коштів, яку має право отримати спадкоємець до видачі йому свідоцтва про право на спадщину. Решта пенсійних коштів може бути виплачена спадкоємцеві лише за наявності свідоцтва про право на спадщину або рішення суду; або рішення суду (нотаріальна копія або копія, засвідчена судом), у якому вказується частина пенсійних коштів, на які має право спадкоємець;
 5. Довідку про відкриття рахунку в банку спадкоємцю (картку реквізитів);
 6. Анкету-опитувальник фізичної особи-клієнта (обов'язково, згідно Закону України від 6 грудня 2019 року № 361-IX Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення).

Місяць

   Планова дата виплати*

Фактична дата виплати**
Січень 09.01.2024 09.01.2024
Лютий 08.02.2024 08.02.2024
Березень 12.03.2024 12.03.2024
Квітень 09.04.2024 09.04.2024
Травень 10.05.2024 10.05.2024
Червень 11.06.2024 11.06.2024
Липень 09.07.2024 09.07.2024
Серпень 09.08.2024  
Вересень 10.09.2024  
Жовтень 09.10.2024  
Листопад 12.11.2024  
Грудень 10.12.2024  

* Планова дата виплат встановлюється з дотриманням норм розпорядження Національного банку України № 1406-ра від 24.05.2023 «Про затвердження змін до Регламенту внутрішнього документообігу Департаменту з управління діяльністю КНПФ НБУ».

** Фактичні дати виплат можуть відрізнятися від запланованих з урахуванням технічних особливостей процесу здійснення періодичних пенсійних виплат, а також внаслідок впливу зовнішніх чинників.

Відгуки та пропозиції щодо :